Huurder Wat nie op Tyd Betaal Nie

www.MyPE.co.za:
Vandeesweek se leser het onder meer probleme met ‘n huurder wat nie op
tyd betaal nie.

Volgens hom bepaal die kontrak dat die huurder voor of op die eerste
dag van elke maand haar huur moet betaal.

Hy sê sy kom nie dié klousule na nie en elke maand is dit ‘n geveg om
sy geld te kry. Volgens hom het hy die vorige maand eers teen die 27ste
sy geld ontvang.

Die kontrak bepaal volgens hom ook dat beide partye drie kalendermaande
kennis moet gee om die huurkontrak te beëindig.

Die huurder het hom aan die begin van Maart kennis gegee en moet dus
teen einde Mei uit wees. Sy vraag is nou wat hom te doen staan indien
sy nie teen die ooreengekome datum uit is nie.

Sonet Pieterse van Sonet
Pieterse
Prokureurs
& Akteversorgers
in Port Elizabeth sê die Wet op Huurbehuising Nr 50 van 1999 bepaal die
aard van die verhouding tussen ‘n verhuurder en ‘n huurder met
betrekking tot residensiële eiendom.

Sy sê die wet is op beide mondelinge en skriftelike huurkontrakte van
toepassing en artikel 3 beskryf watter regte en verpligtinge beide
partye tydens die huurtermyn het.

“Een van die verhuurder se regte wat in dié betrokke artikel omskryf
word, is dat hy of sy die reg het op tydige en gereelde betaling van
die ooreengekome huurbedrag,” sê Pieterse.

“Indien die huurder nie betaal nie, of indien die huur laat betaal
word, kan dit as kontrakbreuk beskou word en as gronde vir die
beëindiging van die kontrak dien.”

Pieterse sê indien die huurkontrak voorsiening maak vir ‘n boete vir
laat betalings, sal die verhuurder geregtig wees om die boete te hef.

“Die huurder moet egter voor ondertekening van die kontrak van die
boeteklousule bewus gemaak word, sodat hy of sy die geleentheid het om
nie die kontrak te teken nie en eerder ‘n ander eiendom te huur.

“Die boete moet verder nie buitensporig wees nie en die verhuurder moet
dit elke keer toepas wanneer die betaling laat is, nie slegs nou en dan
nie.”

Pieterse sê wanneer die huurkontrak tot ‘n einde kom (hetsy as gevolg
van kansellasie deur een party voortspruitend uit die ander se
kontrakbreuk, die gee van kennis soos in die leser se geval of deur
gemeenskaplike ooreenkoms), het die verhuurder kragtens artikel 5(d)(i)
van die wet die reg om die eiendom terug te ontvang in die toestand
waarin die huurder dit gekry het, normale slytasie uitgesluit.

Indien die huurder nie die eiendom ontruim nie, mag die verhuurder die
eiendom terugneem na verkryging van ‘n hofbevel, sê Ed Slater
van Rawson
Properties
Port Elizabeth.
“Die verhuurder kan ook ‘n eis instel
vir die uitstaande huur, verlies aan toekomstige huurgeld en
skadevergoeding indien van toepassing.”

Volgens Slater het die verhuurder ‘n stilswyende hipoteek oor alle
roerende besittings van die huurder wat in die verhuurde eiendom
teenwoordig is.

“Die verhuurder moet die nodige regsproses volg om op die besittings
beslag te lê en mag dan, nadat die hofbevel toegestaan is, die
besittings verkoop en die opbrengs aanwend om die bedrag wat deur die
huurder verskuldig is, te delg.”

Slater sê daar is wel faktore wat die uitsetting van huurders kan
bemoeilik, byvoorbeel artikel 26 van die Grondwet. “Dit bepaal dat alle
persone die reg het op toegang tot geskikte behuising en dat niemand
sonder ‘n hofbevel, wat ná oorweging van alle tersaaklike omstandighede
toegestaan is, uit hul wonings gesit mag word nie.”

Die Wet op die Voorkoming van Onwettige Uitsetting en Onregmatige
Besetting van Grond Nr 19/1998 is ook van toepassing op gevalle waar ‘n
voormalige huurder van eiendom vir bewoningsdoeleindes na verstryking
van die huurkontrak onregmatig op die perseel aanbly, aldus Slater.

“Die leser moet seker maak dat hy aan die bepalings van al die
relevante wetgewing voldoen om ‘n uitsettingsbevel te kry as die
huurder nie die eiendom op die verstrykingsdatum ontruim nie.”

CLICK
HERE
to have
your
property
related questions answered

courtesy of Coetzee Gouws from
Full
Stop Communications
.

Port Elizabeth Budget Accommodation

Go to:MyPE.co.za

Previous:


Join Budget Accommodation Port Elizabeth

Todays Featured Port Elizabeth Accommodation

Zareba Bed & Breakfast and Self Cater Garden Cottage

Zareba Bed and Breakfast is nestled away within the charming suburb of Richmond Hill in the historical and quaint heart of Port Elizabeth. Richmond Hill has retained much of the atmosphere of the old days. The guest house is in close proximity to the central business district and the freeway system  as well as restaurants, up-market coffee shops, historical monuments, parks, shopping and hospitals.  It is only a short drive from Port Elizabeth airport, Greenacres and The Bridge shopping centres and the Newton Park business district.  All manner of sports and entertainment amenities are within either walking distance or a short drive.  … [Book here...]

More Affordable Port Elizabeth Accommodation Choices

More Port Elizabeth AccommodationHaven't made up our mind yet and want to browse more Port Elizabeth Guest Houses and Accommodation choices?

Go back to the Budget Accommodation home page, browse affordable Port Elizabeth Accommodation on the BnBPE Accommodation Port Elizabeth web site or pop along to MyPE Guest House Accommodation for a heap more choices that will also allow you to book direct with the owner.


0 0 0 0